Društvo sa ograničenom odgovornošću “Komunalno-Lim” Bijelo Polje, osnovano je Odlukom Skupštine Opštine Bijelo Poljebr.02-2814 od 08,09 i 24.10.2013.godine.

D.O.O. » Komunalno – Lim « Bijelo Polje Ugovorom sa opštinom Bijelo Polje, povjereno je obavljanje sledećih komunalnih djelatnosti:


1. Upravljanje atmosferskim vodama, koje obuhvata:
🟠 prihvatanje, odvođenje i ispuštanje atmosferskih otpadnih voda sa javnih i drugih uređenih površina koje su povezane na javnu atmosfersku kanalizaciju;
🟠 održavanje izgrađenih objekata i prirodnih vodotoka za prihvatanje i odvođenje bujičnih voda.

2. Upravljanje komunalnim otpadom, koje obuhvata:
🟠 sakupljanje, transport, priprema za ponovnu upotrebu, preradu i odlaganje ili drugi postupci zbrinjavanja komunalnog otpada, odnosno otpada nastalog u domaćinstvima i drugog otpada koji je po svojim svojstvima sličan otpadu nastalom u domaćinstvima;
🟠 tretman procjednih voda sa deponije komunalnog otpada;
🟠 vaganje prikupljene otpadi
🟠 upravljanje i održavanje infrastrukturnih objekata, opreme i sredstava i održavanje deponije nakon zatvaranja.

3. Uređenje i održavanje javnih površina, koje obuhvata:
🟠 sađenje i održavanje drveća i drugog rastinja, održavanje, opremanje, čišćenje i zaštita parkova, javnih zelenih površina i zaštitnog zelenila;
🟠 uređenje, održavanje, čišćenje i zaštita rekreacionih površina, dječijih igrališta, plaža, obala rijeka, jezera, otvorenih odvodnih kanala i sl;
🟠 uređenje, održavanje, čišćenje i zaštita pješačkih staza, trotoara, trgova i drugih pješačkih zona i pratećeg mobilijara (uključujući fontane, javne česme i slično);
🟠 održavanje autobuskih stajališta koja se koriste za potrebe gradskog linijskog saobraćaja;
🟠 uklanjanje leševa životinja.

4. Održavanje opštinskih puteva, koje obuhvata:
🟠 popravku putnih objekata, uključujući i priključke do urbanističke parcele;
🟠 popravku i čišćenje kolovoza lokalnog puta u granicama putnog pojasa i mostova i drugih putnih objekata;
🟠 održavanje, čišćenje i zaštita pripadajućeg putnog pojasa i sistema za odvodnjavanje;
🟠 uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila, leševa životinja i drugih stvari sa lokalnih puteva, odnosno gradskih ulica;
🟠 čišćenje snijega i leda sa kolovoza i kolovoza autobuskih stajališta i posipanje kolovoza u krivinama i većim nagibima puta;
🟠 postavljanje i čišćenje horizontalne i vertikalne, svjetlosne i zvučne saobraćajne signalizacije;
🟠 druge radove na održavanju puta i objekata na njima.

5. Održavanje korita vodotoka od lokalnog značaja obuhvata:
🟠 uređenje i održavanje čistoće i zaštita korita vodotoka;
🟠 obezbjeđivanje nesmetanog protoka vode.

6. Održavanje javnih groblja, kapela i sličnih objekata i sahranjivanje obuhvata:
🟠 održavanje groblja i objekata koji se nalaze u okviru groblja (kapela i dr.);
🟠 održavanje reda i čistoće na groblju;
🟠 davanje grobnih mjesta u zakup;
🟠 sahranjivanje ili kremiranje;
🟠 prenos i prevoz posmrtnih ostataka umrlih, čuvanje posmrtnih ostataka, upotreba kapele, korišćenje rashladne komore i sl.
🟠 Izgradnja grobnica i iskop grobnih mjesta

7. Održavanje pijaca obuhvata:
🟠 upravljanje pijacama i održavanje uređenog otvorenog ili zatvorenog prostora i objekata koji se koriste za prodaju svježih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, stoke, proizvoda domaće radinosti i zanatskih proizvoda, druge robe široke potrošnje;
🟠 pružanje pratećih usluga (vidno obilježen i izdvojen pijačni prostor od okolnog prostora, kao i vidno istaknuti dani i vrijeme pijačne trgovine; obezbjeđivanje vage na kojoj se vrši provjera mase kupljene robe (kontrolna vaga), sa jasnim označenjem mjesta njenog nalaženja, omogućavanje lakog pristupa toj vagi; obezbjeđivanje uslova za prisustvo i rad nadležnih inspekcija za vrijeme pijačne trgovine) u skladu sa zakonom i ovim ugovorom;

8. Održavanje javnih toaleta obuhvata:
🟠 održavanje i obezbjeđivanje funkcionalne ispravnosti javnih toaleta;
🟠 održavanje sanitarno-higijenskih uslova u tim objektima.

9. Zbrinjavanje napuštenih ili izgubljenih životinja:
🟠 sakupljanje i prevoženje izgubljenih i napuštenih životinja do objekta u koji se smještaju na dalju brigu i moguće udomljavanje;
🟠 upravljanje i održavanje objekta izgrađenog za boravak napuštenih ili izgubljenih kućnih ljubimaca;