Na osnovu člana 29 i 35 Uredbe o  prodaji  i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl.list CG” br.44/10) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju cijena komunalnih usluga koje pruža DOO “Komunalno-Lim” na području opštine Bijelo Polje br.1332 od 08.04.2016. godine, na koju je dobijena saglasnost Skupštine Opštine Bijelo Polje (Sl.list CG,- opštinski propisi br. 19/16 od 28.04.2016.godine) te  Odluke Odbora direktora Društva o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup poslovnih prostora na Bazaru  br. 6711 od  27.11.2023.godine, DOO “Komunalno-Lim” Bijelo Polje objavljuje, 

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE – LICITACIJU

broj 6741 od 27.11.2023.god.

za davanje u zakup poslovnih prostora

na gradskoj tržnici “BAZAR” u Bijelom Polju

 1.   Poslovni prostor br.4 – kaffe bar
 • poslovni prostor se nalazi u prizemlju Bazara, 
 • opremljen novom aparaturom i inventarom
 • neto površina  14,32 m²,
 • početna cijena 12,50 €/m², mjesečno
 1.   Poslovni prostor br.6 – pekara
 • poslovni prostor se nalazi na prizemlju Bazara, 
 • opremljen novom aparaturom i inventarom
 • neto povšine  14,72 m²,
 • početna cijena 12,50 €/m², mjesečno
 1.   Poslovni prostor br.1 – kancelarija
 • poslovni prostor se nalazi na prizemlju Bazara, 
 • neto povšine  21,30 m²,
 • početna cijena 4,00 €/m², mjesečno

U cijenu zakupa nije uračunat PDV.

U cijenu zakupa ne ulaze režijski troškovi za struju i druge komunalije. 

Zakup se plaća do petog u mjesecu za tekući mjesec.

Javno nadmetanje se vrši za svaki poslovni prostor posebno.

Za učešće na javnom nadmetanju treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. a) fizička lica – ovjerenu kopiju  lične karte i dokaz o izvršenoj uplati depozita od 20%  početne cijene poslovnog prostora koji licitiraju,
 2. b) pravna lica i preduzetnici – ovjerenu kopiju izvoda iz Centralnog registra privrednih subjekata i dokaz o izvršenoj uplati depozita od 20%  početne cijene poslovnog prostora koji licitiraju.

Vrijeme,  mjesto  i način prijave za javno nadmetanje

Prijava za javno nadmetanje podnosi  se lično ili preko ovlašćenog  predstavnika, u prostorijama DOO”Komunalno-Lim” Bijelo Polje, ulica Živka Žižića br.24, svakog  radnog dana od 08.00-14.00 časova, počev od 28.11.2023.god zaključno sa 04.12.2023.god. do 14.00h.

Vrijeme i mjesto održavanja javnog nadmetanja 

 • Dana 06.12.2023.god. sa početkom u 10.00 h, u prostorijama DOO”Komunalno-Lim” Bijelo 
 • Polje , ulica Živka Žižića br.24 ili u Bazaru ul.Trgovačka bb. 

 

Uslovi za zaključenje ugovora

Za zakupca će biti izabran ponuđač koji na javnom  nadmetanju ponudi najveću cijenu za zakup svakog poslovnog prostora pojedinačno.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača Komisija će donijeti u roku od 3 (tri) dana, od dana javnog nadmetanja.                                                                        

Izabrani Zakupac je dužan da sa Zakupodavcem zaključi ugovor o davanju u zakup i da odmah uplati izlicitirani iznos za poslovni prostor (mjesečni zakup sa PDV) kao i depozit od 100,00 €,  iz kojih sredstava će Društvo moći da izvrši eventualne opravke na poslovnom prostoru koje Zakupac nije odradio, a bio je u obavezi. Ukoliko šteta bude veća od uplaćenog depozita, primjenjivaće se odredbe ZOO o naknadi štete. Ako izabrani Zakupac odustane gubi pravo na povraćaj depozita, a za Zakupca će biti proglašen drugi najpovoljniji ponuđač, ako ih ima više. 

Zakupac može koristiti poslovni prostor samo u skladu sa odredbama zaključenog Ugovora i Pravilnika o pijačnom redu.

Nepotpuna i neblagovremena prijava isključuje pravo učešća na javnom nadmetanju.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na br. 

                                                                                   Izvršni direktor,

                                                                                   Muradif Grbović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *